Zaproszenie na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

 Krasnystaw, dnia  15.12.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.9.2016

Uprzejmie zapraszam na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji rady.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie uchwał:
     1/ w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;
     2/ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
     3/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku;
     4/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017;
     5/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
     6/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Krasnystaw;
     7/ w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
     8/ w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krasnystaw na rok 2017;
     9/ w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017;
    10/ w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasnystaw na rok 2017.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Informacje i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Z poważaniem:

Mirosław Berbeć

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u