XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                      Krasnystaw, dnia 17.03.2017 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2017

Uprzejmie zapraszam na XXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponuję następujący porządek sesji:
1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji rady.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie uchwał:
1/ w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
2/zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do punktu przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Krasnystaw;
3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krupem gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
4/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krupem gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
5/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Siennica Nadolna gm. Krasnystaw;
6/ w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Krasnystaw w sprawie powierzenia zadań
w zakresie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, zimowego utrzymania, oczyszczania oraz utrzymania zieleni drogi gminnej w miejscowości Zakręcie Kolonia od drogi powiatowej
nr 3123L do granicy z miastem Krasnystaw;
7/ w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
8/ w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw w 2017 r.”;
9/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
10/w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
11/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku;
12/w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Krasnystaw na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Krasnystaw w roku 2016”.
10. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krasnystaw
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.
13. Informacje i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem:
/-/ Mirosław Berbeć                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u