Ogłoszenie

poniedziałek, 10 września 2012

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw pod lokalizację ropociągu przesyłowego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw pod lokalizację ropociągu przesyłowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 17 września 2012 r. do 8 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 207 w godzinach od 08.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 września 2012 r. w budynku Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw w pokoju nr 107, o godz. 11.00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2012 r. na piśmie do Wójta Gminy Krasnystaw w Urzędzie Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw lub pocztą na adres Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt Zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi mogą być składane:
1. na piśmie w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw;
2. ustnie do protokołu w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz, jeżeli jest to możliwe, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Krasnystaw

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u