Zaproszenie na XXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 07.06.2017 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2017


Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203
( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 

Proponuję następujący porządek sesji:
1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji rady.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw :
7.1.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016 r.;
7.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.;
7.3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Krasnystaw na dzień 31.12.2016 r.;
7.4.Zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
7.5.Dyskusja;
7.6.Zapoznanie się z opiniami komisji stałych rady o wykonaniu budżetu gminy za rok 2016;
7.7.Zapoznanie się z Uchwałą Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw Panu Januszowi Korczyńskiemu za rok 2016;
7.8.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw;
7.9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Krasnystaw z wykonania budżetu za 2016 rok;
7.10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
8.1/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wincentowie gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
8.2/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Niemienicach gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
8.3/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Krupiec gm. Krasnystaw;
8.4/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Białka PSO gm. Krasnystaw;
8.5/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Małochwiej Mały gm. Krasnystaw;
8.6/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zażółkiew gm. Krasnystaw;
8.7/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska gm. Krasnystaw;
8.8/ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasnystaw w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego Szlaku Jana III Sobieskiego na pograniczu polsko-ukraińskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 funkcjonującego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS);
8.9/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw”;
8.10/w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
8.11/ w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
8.12/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki;
8.13/ w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Krasnystaw a Smidyńską Radą Wiejską rejonu Starowyżewskiego obwodu Wołyńskiego, Ukraina;
8.14/ w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza”.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie za 2016 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej gminy Krasnystaw za 2016 rok”.
10. Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krasnystaw na lata 2016 – 2018”.
11. Rozpatrzenie monitoringu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016.
12. Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasnystaw za 2016 rok”.
13. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok instytucji kultury.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Informacje i komunikaty.
16. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.


Z poważaniem:
/-/Mirosław Berbeć

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u