Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw

20 czerwca br. podczas XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw podjęto m.in. uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Krasnystaw Januszowi Korczyńskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Realizacja budżetu gminy w 2016 roku przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu gminy na rok 2016 zaplanowane w wysokości 29.100.756,22 zł. wykonane zostały w kwocie 29.184.634,55 zł., co stanowi 100,29% planu, w tym: 28.520.792,04 zł. dochody bieżące i 663.842,51 zł. dochody majątkowe.
Ustalony plan wydatków na 2016 r. w wysokości 28.927.459,22 zł. na dzień
31 grudnia 2016 roku został zrealizowany w kwocie 28.291.186,24 zł., co stanowi 97,80% planu, w tym: 26.336.412,18 zł. stanowią wydatki bieżące i 1.954.774,06 zł. wydatki majątkowe.
Zaplanowane przychody w budżecie roku 2016 w kwocie 2.146.703 zł. wykonano
w 100%, co stanowi kwotę 2.146.703,48 zł. Planowane rozchody w kwocie 2.320.000 zł. zrealizowano w 100%.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową
w kwocie 893.448,31 zł., przy planowanej na kwotę 173.297 zł.
W roku 2016 łączna kwota obciążeń, obejmująca zapłatę odsetek ora spłatę rat kredytów i pożyczek stanowi 9,05% (2.639.922,90 zł.) wykonanych dochodów 2016r.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych
i pożyczek ukształtowało się w kwocie 12.840.000 zł., co stanowi 44% wykonanych dochodów w roku 2016. W stosunku do roku 2015 zmniejszyło się o 5,92 p.p.
Na koniec 2016 roku nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi ukształtowała się w kwocie 2.184.379,86 zł.
Po zatwierdzeniu sprawozdaniem finansowego za 2016 r., przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych Rady Gminy Krasnystaw, Komisji Rewizyjnej radni udzielili absolutorium wójtowi. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium wzięło udział 13 radnych, 12 było „za”, 1 głos „przeciwny”.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u