Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wincentowie
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO”
22-302 Siennica Nadolna Tel.: 82 577 29 73

 

Do „PSZOK” - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w Wincentowie, znajdującego się na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Wincentowie, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą nieodpłatnie dostarczać następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

 1. zużyte baterie i akumulatory,
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 4. metale,
 5. odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone,
 6. zużyte opony,
 7. papier i tektura,
 8. szkło,
 9. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 10. budowlane i rozbiórkowe niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące z drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty,   
 11. popiół.

Odpady przeznaczone do zbierania w  PSZOK  należy dostarczać we własnym zakresie.

„PSZOK” przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasnystaw w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 oraz soboty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z prowadzącym Punkt.


                        

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u