IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

herbugkPrzewodniczący                                              Krasnystaw, dnia 10.01.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.1.2019

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 18 stycznia 2019 r. na godz. 12:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.Proponuję następujący porządek sesji: 

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja o sporządzeniu protokołu z III sesji Rady Gminy Krasnystaw.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.

6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał :

1)
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;
3) projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku;
4) projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami    pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
5) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
6) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Białce gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
7) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krasnystaw”;
8) projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
9) projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
10) projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”;
11) projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krasnystaw na rok 2019.

9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw na rok 2019.

10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych rady Gminy Krasnystaw na rok 2019.

11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.

12. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

                                                                                                                            Z poważaniem:
                                                                                                                            Leszek Szeniak

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u