„Wiem kim jestem, wiem kim zostanę”

fe2017

Projekt pt.: „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 12 Kształcenie, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia ogólnego
i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych dla 220 uczniów oraz udoskonalenie kompetencji zawodowych
u 4 nauczycieli informatyki.

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych i cyfrowych niezbędnych na rynku pracy, przyczyniających się do zwiększenia motywacji do nauki i jej dalszej kontynuacji przez uczniów objętych interwencją.

Wartość projektu: 570 539,22 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 515 864,22 zł

Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw

EFRR 3 znaki kolor

   Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 415 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie ruin zamku w Krupem

EFRR 3 znaki kolor   Głównym celem zadania jest ochrona i zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych o dużej wartości historycznej, ich promocja i wykorzystanie na cele kulturalne.

Czytaj więcej...

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Wincentów

log

   Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska

log

   Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” - zakończenie realizacji

logoprwlue

Zakończono realizację projektu pt.
„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw”

Zakończyła się realizacja projektu pn.”Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II/Działania 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy.
Projekt obejmował:

Czytaj więcej...

„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw”

logoprwlue


W dniu 18 czerwca 2014r. Gmina Krasnystaw podpisała z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-015/13 o dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u