Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 20 września 2017

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.
Przebudowa pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV
Krasnystaw - Rejowiec"

Wójt Gminy Krasnystaw na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Przebudowa pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec".

czytaj więcej ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

środa, 20 września 2017

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec" z dnia 20 września 2017 r., znak: GK.6220.4.2017.

czytaj więcej ...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych Gminy na rok 2017. ( Dz. U. 2016, poz. 1817).

Czytaj więcej...

Jubileusz 127-lecia OSP w Krupem

wtorek, 19 września 2017

IMG 0160W dniu 10 września 2017 r. w Krupem obchodzony był jubileusz 127-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej przy budynku remizy strażackiej, którą odprawił Kapelan Powiatowy ks. Henryk Kozyra. 

Podczas oficjalnej ceremonii najważniejszymi punktami było pożegnanie starego sztandaru,
a następnie poświęcenie i uroczyste przekazanie nowego sztandaru OSP ufundowanego przez Społeczny Komitet Fundacyjny. Nowy sztandar został odznaczony przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.

Czytaj więcej...

Gmina Krasnystaw na Dożynkach Powiatowych w Rudniku

wtorek, 29 sierpnia 2017

DSC 6911

27 sierpnia 2017 r. rolnicy Powiatu Krasnostawskiego podziękowali Bogu za plony na Dożynkach Powiatowych, które tego roku odbyły się w Rudniku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Starosta Krasnostawski, działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że dla obrębów ewidencyjnych: 0004 - Jaślików, 0024 -Zastawie Kolonia położonych w jednostce ewidencyjnej 060605 2 - Krasnystaw, zostaną przeprowadzone prace geodezyjne mające na celu „dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

logo wetW związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u