Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

poniedziałek, 8 września 2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

czytaj więcej ...

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

poniedziałek, 8 września 2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

czytaj więcej ...

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

poniedziałek, 1 września 2014 r.

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z póżn.zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póżn.zm.) Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2014r. na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie działającego na rzecz Powiatu Krasnostawskiego została wydana decyzja Nr: AB.6740.372.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie- Jaślików- Majdan Krzywski - Kolonia Krzywe od km 0+000 do km 5+769,68"-1 etap.

czytaj więcej ...

Dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw”

poniedziałek, 25 sierpnia 2014 r.

logo pr wl ue

W dniu 18 czerwca 2014r. Gmina Krasnystaw podpisała z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-015/13 o dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu

Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Czytaj więcej...

Gmina Krasnystaw na Powiatowym Święcie Plonów w Izbicy

wtorek, 19 sierpnia 2014 r.

DSC 0080W niedzielę 17 sierpnia 2014r. odbyło się Powiatowe Święto Plonów w Izbicy. Gminę Krasnystaw reprezentowali: z-ca wójta Edyta Gajowiak-Powroźnik oraz delegacja sołectwa Małochwiej Mały.
W organizowanym konkursie wieńców dożynkowych prezentowano wieniec wykonany przez KGW i członków Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego, który otrzymał wyróżnienie.

Czytaj więcej...

Starostowie „Święta chleba” w gminie Krasnystaw

czwartek, 4 września 2014 r.

Tegorocznymi starostami „Święta chleba”, które odbędzie się 7 września w Małochwieju Małym zostali: Dorota Kazimierczuk z Małochwieja Dużego i Marek Lipiński z Małochwieja Małego.

Czytaj więcej...

I Piknik Żniwny

wtorek, 12 sierpnia 2014 r.

piknik zniwny

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u