KONSULTACJE SPOŁECZNE

DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW GMINY KRASNYSTAW ORAZ STATUTU OSIEDLA CUKROWNI „KRASNYSTAW” W SIENNICY NADOLNEJ

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Krasnystaw oraz Statutu Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

            Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Krasnystaw w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach Statutów.

Obecnie obowiązujące statuty sołectw oraz Statut Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej zostały uchwalone w 2007 roku. Natomiast 11 stycznia 2018 r. przyjęta została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wydłużyła kadencję rady gminy z 4 do 5 lat. Zmiana ta, z uwagi na przyjęte rozwiązania w statutach jednostek pomocniczych Gminy Krasnystaw powoduje konieczność wydłużenia kadencji organów sołectw i osiedla. 

           W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectw Gminy Krasnystaw oraz Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 01.02.2023r. do 13.02.2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych formularzy wyrażających opinie, uwagi  i propozycje zgłaszane przez mieszkańców.

Formularz konsultacyjny dostępny jest:

na stronie internetowej gminy: www.krasnystaw.ug.gov.pl (zakładka „Konsultacje”);
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu (zakładka „Konsultacje Społeczne”);
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania;
u sołtysów sołectw Gminy Krasnystaw i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne należy najpóźniej do dnia 13.02.2023 r.:

złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania, lub;
złożyć u sołtysów sołectw Gminy Krasnystaw i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej lub;
przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, lub;
przesłać pocztą elektroniczną na adres: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl.

W przypadku przesłania formularzy konsultacyjnych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Wójt Gminy Krasnystaw

(-) Edyta Gajowiak – Powroźnik

 

Formularz Statuty Sołectw

Data opublikowania: 13:10, 30 stycznia 2023

Kategorie: Konsultacje