EFRR logo poziomo

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału energii pochodzącej z OZE poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Małochwiej Duży.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe rezultaty projektu:

– ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 353,30 GJ/rok,

– ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 18,12 MW/h,

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji

wykorzystujących OZE 18,12 MW/h,

– zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) 159 871,33 kWh/rok,

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 64,94 tony równoważnika

CO2/rok,

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 18,12 Mwhe/rok,

– dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 20,02 [MW],

– dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 20,02 [MWe].

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 404 604,81 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 974 772,92 zł.

Umowę o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 19 listopada 2018 r. Harmonogram rzeczowo – finansowy zakłada realizację projektu w okresie I-IV kwartał 2020 r.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w msc. Małochwiej Duży”

współfinansowany jest ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Data opublikowania: 11:42, 28 listopada 2019

Kategorie: Fundusze Unijne