Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać radni i mieszkańcy gminy. Osoba, która wyrażą taką wolę zobowiązana jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Najpóźniej można to uczynić w dniu poprzedzający dzień, na który zostanie zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany niniejszy raport.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos wynosi 15.

Orientacyjny termin sesji Rady Gminy Krasnystaw, na której będzie rozpatrywany  raport to druga połowa czerwca 2024 roku. Po zwołaniu sesji informacja o jej terminie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, Biuro Obsługi Interesantów (parter) w godzinach pracy Urzędu, tj. od 07:00 do 15:00.

W załączeniu zamieszczamy projekt pisemnego zgłoszenia mieszkańca i Raport o stanie Gminy Krasnystaw za 2023 rok.

Raport / Zgłoszenie 

Data opublikowania: 15:00, 3 czerwca 2024

Kategorie: AktualnościWiadomości