flaga Polski i UE

Gmina Krasnystaw podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21/00

Kwota dofinansowania: 253 800,00 zł., tj. 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

    W ramach projektu Gmina Krasnystaw zamierza dokonać zakupu m.in. nowego serwera oraz 17 komputerów stacjonarnych i 4 przenośne wraz z oprogramowaniem, a także zmodernizować istniejącą sieć informatyczną. Dzięki temu będzie można uruchomić niektóre e-usługi publiczne, w tym możliwość opłacania podatków i innych należności. Przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

   Celem grantu są działania, które służą zwiększeniu zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy zdalnej, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemie COVID-19.

plakat

Data opublikowania: 07:26, 30 marca 2022

Kategorie: Wiadomości