Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć infrastrukturalną. Aktualnie jest 40 km dróg gminnych o nawierzchni twardej.

Poziom zaopatrzenia ludności w wodę jest bardzo dobry. Zwodociągowano całą gminę. 24 sołectwa są zgazyfikowane. Całość gminy posiada sieć telefoniczną.

W celu poprawy jakości usług i zaspokajania nowych potrzeb ludności przewiduje się stopniową rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej na terenie całej gminy.

Oddano też do użytku składowiska odpadów komunalnych w Wincentowie. Inwestycja ta obejmuje teren ok.3,26 ha oraz zaplecze 0,73 ha, na którym będą unieszkodliwiane i składowane stałe odpady komunalne. Realizacje inwestycji przewiduje się etapowo. Czas eksploatacji wybudowanego wysypiska przewiduje się na ok. 30 lat.

Największym problemem inwestycyjnym gminy jest brak kanalizacji i obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także nie najlepszy stan dróg.

 

Nowa droga oddana do użytku

14 października 2010r. oddano do użytku wybudowaną drogę gminną klasy technicznej „D” o długości 1233 m relacji Łany – Kol. Zastawie. Jest to inwestycja zrealizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Kosz całkowity budowy wyniósł 992 843,82 zł., w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 468 555,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie.