Wójt Gminy Krasnystaw

Wojciech Kowalczyk

Tel: 82 576 37 53, fax. (82)576 30 46

e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl

Zadania Wójta

Do zadań Wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

W szczególności do zadań Wójta należy:

w zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

 • wnioskowanie do rady gminy w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika i sekretarza gminy,
 • powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników   minnych jednostek organizacyjnych,
 • wnioskowanie do rady gminy o powierzenie reprezentowania gminy w zgromadzeniu związku gmin zastępcy wójta albo radnemu,

w zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

 • powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy,
 • udzielanie upoważnień dla zastępcy wójta lub innych pracowników urzędu do wydawania, w imieniu wójta, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie upoważnień dla zastępcy wójta do jednoosobowego lub we współdziałaniu z inną upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej,
 • udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadu środowiskowego dla ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego,

w zakresie spraw związanych z organizacja i przygotowaniem sesji rady gminy:

 • wnioskowanie do przewodniczącego rady o zwołanie sesji,
 • wnioskowanie do przewodniczącego rady gminy o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji rady projektu uchwały, który wpłynął do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady,
 • przygotowanie projektów uchwał rady gminy,

w zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym:

 • wydawanie, w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy, oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

w zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego:

 • wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa,

w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi:

 • przygotowanie i przeprowadzenie poboru,
 • opracowywanie planów obrony cywilnej,
 • opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

w zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych:

 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

w zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezentacją gminy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • pełnienie funkcji kierownika urzędu gminy,
 • nadawanie urzędowi gminy regulaminu organizacyjnego,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • przedkładanie wojewodzie uchwał rady gminy i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej w zakresie i formach określonych przez radę gminy w statucie jednostki pomocniczej,
 • przyjmowanie od przewodniczącego rady gminy oświadczenia o stanie majątkowym,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy,
 • przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawcy.