Karta IUdzielenie ulg podatkowych (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

Wniosek do karty Nr 1Wniosek o udzielenie ulgi w podatku / o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie

Karta IIWydawanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze umowy kupna – sprzedaży

Wniosek do karty Nr 2Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów

Karta IIIWydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Wniosek do karty Nr III – 1 Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Karta Nr IVWydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

Wniosek do karty Nr IV – 1Wniosek o udzielenie 40% ulgi żołnierskiej dla właściciela gospodarstwa rolnego, w którym pracował żołnierz powołany do służby wojskowej

Wniosek do karty Nr IV – 2Wniosek o udzielenie 40% ulgi żołnierskiej dla właściciela gospodarstwa rolnego, w którym pracował żołnierz powołany do służby wojskowej

Karta Nr VWydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowego zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Wniosek do karty Nr VWniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zaprzestania produkcji rolnej

Karta Nr VIUdzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom, tj. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę)

Wniosek do karty Nr VIWniosek o udzielenie pomocy de minimis

Karta Nr VIIDeklaracje (orekty deklaracji) składane do celów ustalenia zobowiązań podatkowych osób prawnych

Karta Nr VIIIDeklaracje (korekta deklaracji) na podatek od środków transportowych składane do celów ustalenia zobowiązania podatkowego osób fizycznych i osób prawnych, oraz pobór podatku od środków transportowych i udzielanie informacji dotyczących dokonywanych wpłat

Wniosek do karty Nr VIII -3Oświadczenie o przeznaczeniu przyczepy / naczepy

Wniosek do karty Nr VIII -4Oświadczenie o przeznaczeniu samochodu ciężarowego

Karta Nr IXWydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych

Karta Nr XWydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości od osób prawnych

Karta Nr XIWydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych

Karta Nr XIIUstalanie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych

Karat Nr XIIIUstalanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Karta Nr XIVUstalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych

Karta Nr XVDokonywanie zmian w rocznym wymiarze podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnym i leśnym

Karta Nr XVIStwierdzenie nadpłaty

Wniosek do karty nr XVIWniosek o zaliczenie nadpłaty podatku

Karta Nr XVIIZłożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Wniosek do kartz Nr XVIIWniosek o zwrot opłaty skarbowej