Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy w Krasnymstawie wyznaczonym Zarządzeniem Nr 6/2024 Kierownika Urzędu Gminy Krasnystaw z dnia 29 stycznia 2024 r. na podstawie art. 37 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU. UE L z 2016 r. Nr 119) oraz art. 158 ust. 4  ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest:

 
Ewa Palus
e-mail: iod@krasnystaw.ug.gov.pl

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krasnystaw (ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, tel.  82 5763753 e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl).

   Pani/Pana  dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną do drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.