Gmina Krasnystaw położona jest na obszarze dwóch mikroregionów geograficznych:

-Wyżyny Lubelskiej z mezoregionami :Działy Grabowieckie i Wyniosłość Giełczewska

-Polesia Wołyńskiego z obszarem Pagórów Chełmskich.

Pod względem administracyjnym gmina położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego, w granicach powiatu krasnostawskiego. Obszar Gminy Krasnystaw graniczy z gminami: Siennica Różana, Rejowiec, Łopiennik Górny, Gorzków, Izbica, Kraśniczyn i ze wszystkich stron otacza teren miasta Krasnystaw.

Teren gminy przecinają z północnego zachodu i z północy w kierunku południowym znaczące inwestycje liniowe: miedzynarodowa trasa ekspresowa S-17 Warszawa-Lublin-Krasnystaw-Zamość –Hrebenne-Lwów, droga międzyregionalna Nr 83 relacji Biała Podlaska-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw oraz linia kolejowa z Warszawy do Lwowa (Ukraina).

Pomiędzy linią kolejową i drogą ekspresową rozciąga się dolina rzeki Wieprz z dopływem Żółkiewki od strony zachodniej oraz Wojsławki, Siennicy i Bzdurki od wschodu. Cała południowa część gminy położona jest w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jest to niezwykle malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej Działów Grabowieckich, o bardzo dużych walorach krajobrazowych i bogato urzeźbionym systemem wąwozów.

Południowo-wschodnią część gminy otacza otulina Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Otaczająca pierścieniem miasto Krasnystaw gmina zajmuje powierzchnię 151 km2 W 25 sołectwach zamieszkuje niespełna 10 tys. mieszkańców, w tym poniżej 35 roku życia – 4736 osób, w wieku 35-54 lata- 2593 osoby, w wieku 55 lat i więcej- 2298 osób. Przeciętna odległość sołectw od Krasnegostawu – siedziby władz gminnych- wynosi 8 km. Gmina Krasnystaw należy do gmin wybitnie rolniczych.73% pow. stanowią użytki rolne, w których 86,2 % zajmują grunty orne. Pozostałą część powierzchni zajmują użytki leśne –18,2% i inne grunty, nieużytki-8,5%pow. 52% mieszkańców gminy pracuje w rolnictwie., prowadząc indywidualne gospodarstwa o małej i średniej powierzchni. Przeciętna pow. gospodarstwa wynosi 5 ha. Na terenie gminy uprawia się przede wszystkim pszenicę, buraki cukrowe, mieszanki zbożowe, żyto, ziemniaki oraz rośliny przemysłowe: rzepak, tytoń, chmiel W hodowli zwierząt największy udział ma pogłowie bydła i trzody chlewnej. Liczba gospodarstw rolnych- 1.822. Korzystne warunki produkcyjne dają możliwości dostosowania kierunków produkcji upraw nie tylko głównych ziemiopłodów ale także roślin przemysłowych, oleistych, ziół i innych