Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Data opublikowania: 13:26, 3 marca 2023

Kategorie: NGO