Zanieczyszczenie atmosfery na obszarze gminy nie jest wysokie z uwagi na niewielkie uprzemysłowienie i w związku z tym, wpływ emisji przemysłowej na stan czystości powietrza jest znikomy.Głównymi źródłami emisji są :- emitory Cukrowni „KRASNYSTAW” w Siennicy Nadolnej -kotłownia zakładowa wyposażona w 5 kotłów parowych opalanych olejem opałowym /mazut/ o łącznej mocy cieplnej 154,4 MW dla potrzeb technologicznych zakładu oraz c.o. i ccw dla osiedla mieszkaniowego. Wszystkie kotły podłączone do wspólnego emitora ceramicznego. Ponadto suszarnie i saturacje opalane olejem opałowym.- emitory Elewatora Zbożowego „TRITICARR” w Krupcu –kotłownia grzewcza składająca się z 3 kotły opalane węglem kamiennymo łącznej mocy cieplnej 1,24 MW dla potrzeb zakładu oraz osiedla mieszkaniowego. Do oczyszczania gazów odlotowych zainstalowane urządzenia odpylające typu MGR-6 o sprawności 80%.Emitowane zanieczyszczenia przez emitory przemysłowe nie powodują przekroczenia dopuszczalnych emisji ustalonych w pozwoleniach o dopuszczalnej emisji.Struktura gospodarki cieplnej wg źródeł energii przedstawia się następująco :węgiel kamienny – 25 %, gaz ziemny – 62%, olej opałowy – 12 %, źródła odnawialne – 1 %Obszar gminy jest prawie całkowicie zgazyfikowany. Gaz ziemny posiadają wszystkie miejscowości oprócz wsi Krynica, gdzie społeczność lokalna nie wyraziła zgody na budowę sieci gazowej. Liczba odbiorców gazu przewodowego wynosi 1.147 gospodarstw, co stanowi 62 %.W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarze gminy przeprowadzono modernizację lub wymianę źródeł ciepła we wszystkich placówkach oświatowych/8 szkół / i w 11 strażnicach OSP na 14 istniejących obiektów, w 3 –ch obiektach kultury, w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnymstawie i siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego. W ostatnim roku działania w tym zakresie są kontynuowane .Wykonano modernizację lub wymianę źródeł ciepła w następujących obiektach :Przedszkole w Krupem, budynek OSP w Krupem, budynek OSP w Bzitem, budynek OSP w Zażółkwi, Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym.Przeprowadzono także w ostatnim roku termomodernizację budynków w 5 obiektach szkolnych :W wielu gospodarstwach domowych zainstalowano nowoczesne kotły gazowe wysokiej sprawności, przeprowadza się docieplanie ścian budynków oraz wymianę stolarki okiennej ok.45 budynków rocznie. Instalowane są także kotły przystosowane do spalania drewna, słomy, są też przypadki instalacji baterii słonecznych dla potrzeb gospodarstw domowych.Działania w zakresie ochrony powietrza realizuje się w oparciu o „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy”.