KI. BOI-01Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnegowzór podania

KI. BOI-02Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

KI. BOI-03Wydanie zaświadczenia do notariusza o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Oswiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

KI. BOI-04Wydanie zaświadczenia o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnegoPodanie

KI. BOI-05Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

wzór wniosku

KI. BOI-06Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym.

WNIOSEKo zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OŚWIADCZENIEWnioskodawcy ubiegającego się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KI. BOI-14Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

WNIOSEKo wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy

KI. BOI-15Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającegoWNIOSEKo wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

KI. BOI-16Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

WNIOSEKo wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

KI. BOI-17Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnegoWniosek o przyznanie stypendium szkolnego