Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), że dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu […]

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 24/2024Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 15 lutego 2024 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury […]

Ogłoszenie

OgłoszenieWójta Gminy Krasnystaw Informacja / Zarządzenie / Wzór oferty / Konto bankowe / Oświadczenie RODO

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE W sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Ankieta Projekt Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi  

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

    Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.     Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2023 roku. Program na rok 2023 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce BIP- Prawo- Uchwały-Uchwały 2022- Uchwała NrXLI/313/2022 Rady […]

Sprawozdanie i protokół z przebiegu konsultacji

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEW sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystawz organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Ankieta / Projekt

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok. Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2022 roku.   Program na rok 2022 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator – Stowarzyszenia. Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji […]

Sprawozdanie i protokół z przebiegu konsultacji

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI z organizacjami pozarządowymi PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi