Na terenie Gminy Krasnystaw położone są następujące obiekty przyrodnicze:

1. Rezerwat „Wodny Dół ” w Niemienicach2. Skierbieszowski Park Krajobrazowy3. Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Wszystkie obiekty objęte ochroną konserwatorską znajdują się w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnystaw. Działania Gminy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych na terenie tych obiektów uwzględniają zasady racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody i zachowania równowagi przyrodniczej.