Obszar gminy objęty jest w całości komunalnym systemem zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 100%. Długość sieci wodociągowej – 135,70 km.

Zaopatrzenie w wodę odbywa się z 9 ujęć wody podziemnej o uregulowanym stanie prawnym. Zatwierdzone zasoby wód w pełni pokrywają potrzeby gminy. Ujmowana woda jest dobrej jakości i generalnie nie wymaga uzdatniania. W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zainstalowane zostały zestawy hydroforowe dla 2-ch ujęć. Sukcesywnie przewiduje się wymianę hydroforów na zestawy hydroforowo-kompaktowe na pozostałych ujęciach. W celu ograniczenia zużycia wody oraz prowadzenia oszczędnej gospodarki wodą podejmowane są następujące działania : systematyczna kontrola pracy wszystkich urządzeń technologicznych, kontrola szczelności sieci i istniejącego uzbrojenia, kontrola przyłączy i instalacji wodociągowych, instalowanie wodomierzy u odbiorców, likwidowanie wszelkich awarii i uszkodzeń, monitoring sieci i przyłączy w celu wykrywania nielegalnych podłączeń.Ponadto w 2003r. wykonano rozbudowę sieci wodociągowej wykonano odcinek o długości 500 m wraz z przyłączami w Ostrowie Krupskim. Na terenie gminy funkcjonują 3 zakładowe oczyszczalnie ścieków sanitarnych o mechaniczno-biologicznym systemie oczyszczania. Łączna przepustowość wynosi 300 m3/dobę. Oczyszczalnie te oprócz oczyszczania ścieków z zakładów oczyszczają ścieki sanitarne z osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej w Siennicy Nadolnej, w Białce, w Krupcu. Procent korzystających z tego systemu wynosi ok. 20%. Na terenie gminy funkcjonują indywidualne systemy unieszkodliwiania – przydomowe oczyszczalnie ścieków w Krupem, w Zakręciu. Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są zbiornikach bezodpływowych i wywożone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Aktualnie na terenie gminy 3 podmioty świadczą usługi w tym zakresie.W 2003r. Gmina Krasnystaw przystąpiła do realizacji 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Kol. Zastawie, Łany, Kol. Siennica Nadolna, Tuligłowy. Podjęte w 2003r. działania inwestycyjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony „Program gospodarki ściekowej dla Gminy”, w którym przyjęto następujące rozwiązania : podstawowym systemem kanalizacyjnym jest system zbiorczy, który przyjmie ścieki sanitarne z zabudowy zwartej, dla luźnej zabudowy zaproponowano przydomowe oczyszczalnie ścieków , które będą uzupełnieniem systemu zbiorczego.Gmina posiada opracowany w 2003r. „Program Ochrony Środowiska”, w którym został opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zadań przewidzianych do realizacji. W zakresie gospodarki ściekowej przewidziano następujące zadania :– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2003-2010,– budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w latach 2004-2015– budowa gminnej oczyszczalni ścieków w latach 2006-2009

Miniaturka artykułu INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba), powinni posiadać umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowody uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Czytaj […]